Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παρωχημένα αποθετήρια του Ubuntu 12.04

Όσοι έχουν Ubuntu 12.04 και προσπαθήσουν να κάνουν ενημέρωση ή να εγκαταστήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα, θα δουν ένα μήνυμα λάθους ότι δεν βρέθηκαν τα αποθετήρια του Ubuntu. Αυτό συμβαίνει επειδή μεταφέρθηκαν σε άλλον ιστοχώρο, αρχειοθέτησης παλιών εκδόσεων.

Οι παρακάτω εντολές θα ενημερώσουν τις πηγές και το σύστημα ώστε να μπορείτε ξανά να εγκαθιστάτε προγράμματα. Από τερματικό:

sudo sed -i -re 's/([a-z]{2}\.)?archive.ubuntu.com|security.ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo apt-get purge --auto-remove -y $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')