Μετάβαση στο περιεχόμενο

GRUB

Όταν θέλετε να έχετε Η/Υ dual boot (Ubuntu/Windows), η σωστή σειρά εγκατάστασης είναι πρώτα τα Windows και τελευταίο το Ubuntu, έτσι ώστε να εγκατασταθεί/ενημερωθεί σωστά ο GRUB, με όλα τα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα.

Προσοχή

Στις επόμενες ενότητες θα σας ζητηθεί να κάνετε boot με live USB stick. Επειδή όμως μπορεί να χρειαστεί να καλέσετε συναρτήσεις UEFI (π.χ. sudo efibootmgr), προτείνεται να είναι στο ίδιο mode (BIOS/UEFI) με το εγκατεστημένο Λ.Σ.

BIOS (Legacy UEFI)

Επιδιόρθωση GRUB

Αν έχετε εγκαταστήσει πρώτα Ubuntu σε BIOS mode και στη συνέχεια προσθέσετε σε διαφορετικό partition και Windows (BIOS mode), τότε το πιο πιθανό είναι τα Windows να επικαλύψουν (override) τον GRUB με τον αντίστοιχο δικό τους, με συνέπεια να κάνετε boot πάντα σε Windows.

Για να επιδιορθωθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά και σε κάθε περίπτωση που θέλετε να επιδιορθώσετε/επανεγκαταστήσετε τον GRUB (BIOS mode), θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Εκκίνηση σε κατάσταση BIOS (live USB stick).

 2. Αναγνώριση του partition number στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Ubuntu. Από τερματικό:

  lsblk --fs
  

  Συνήθως στη στήλη FSTYPE υπάρχει χαρακτηρισμός ext4.

 3. Από το αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος, έχετε αναγνωρίσει που είναι εγκατεστημένο το Ubuntu. Όποτε από τερματικό:

  Στις επόμενες εντολές όπου sdx1 και sdx, αντικαταστήστε με τα σωστά.

  sudo -i
  mount /dev/sdx1 /mnt
  for d in proc sys run dev dev/pts; do mount --bind /$d /mnt/$d; done
  chroot /mnt
  grub-install /dev/sdx
  update-grub
  for d in dev/pts dev run sys proc; do umount /mnt/$d; done
  umount /mnt
  sync
  reboot
  

UEFI

Αν έχετε εγκαταστήσει πρώτα Ubuntu σε UEFI mode και στη συνέχεια προσθέσετε σε διαφορετικό partition και Windows (UEFI mode), τότε το πιο πιθανό είναι τα Windows να αλλάξουν την προεπιλεγμένη καταχώρηση ubuntu, με την αντίστοιχη δική τους Windows Boot Manager, με συνέπεια να κάνετε boot πάντα σε Windows.

Προσοχή

Αυτό συνήθως μας δημιουργεί την εντύπωση ότι θέλει Επιδιόρθωση ο GRUB, κάτι όμως που δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Αρκεί μόνο να αλλάξετε τον Προεπιλεγμένο boot loader.

Προεπιλεγμένος boot loader

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη καταχώρηση σε ubuntu, μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους:

 1. Ορίζοντας στις ρυθμίσεις του UEFI, ως πρώτη καταχώρηση στο boot sequence, το ubuntu. Για να έχετε πρόσβαση στις σχετικές επιλογές, μπορείτε να δοκιμάστε τα πλήκτρα που περιγράφονται στο Εκκίνηση σε κατάσταση BIOS ή UEFI.

 2. Από το περιβάλλον του εγκατεστημένου Ubuntu ή κάνοντας Εκκίνηση σε κατάσταση UEFI (live USB stick), μπορείτε να δείτε/αλλάξετε το UEFI boot order. Σε τερματικό:

  Αν χρησιμοποιήσετε το live USB stick ίσως να χρειαστεί να κάνετε εγκατάσταση το efibootmgr με την εντολή: sudo apt update; sudo apt install efibootmgr.

  $ sudo efibootmgr
  BootCurrent: 0002
  Timeout: 1 seconds
  BootOrder: 0002,0000,0004,0007,0008
  Boot0000* ubuntu
  Boot0002* Windows Boot Manager
  Boot0004* Network Card
  Boot0007* CD/DVD Drive
  Boot0008* Hard Drive
  

  Στο προηγούμενο παράδειγμα, προεπιλεγμένη καταχώρηση είναι ο 0002, που αντιστοιχεί στον Windows Boot Manager. Από τερματικό, αλλάξτε τη σειρά ώστε στο επόμενο boot, BootCurrent να είναι ο Boot0000* ubuntu:

  sudo efibootmgr -o 0000,0002,0004,0007,0008
  

Επιδιόρθωση GRUB

Σε κάθε περίπτωση που θέλετε να επιδιορθώσετε/επανεγκαταστήσετε τον GRUB (UEFI mode), θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Εκκίνηση σε κατάσταση UEFI (live USB stick).

 2. Αναγνώριση των partition numbers, Ubuntu και EFI. Από τερματικό:

  lsblk --fs
  
  • Για το Ubuntu partition number, συνήθως στη στήλη FSTYPE υπάρχει χαρακτηρισμός ext4.
  • Για το EFI partition number, στη στήλη FSTYPE υπάρχει χαρακτηρισμός vfat. Επίσης μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με την εντολή blkid, από τη γραμμή που αναφέρει: PARTLABEL="EFI System Partition".
 3. Από το αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος, έχετε αναγνωρίσει που είναι εγκατεστημένο το Ubuntu και που το EFI. Όποτε από τερματικό:

  Στις επόμενες εντολές όπου sdx2 (Ubuntu), sdx1 (EFI) και sdx, αντικαταστήστε με τα σωστά.

  sudo -i
  mount /dev/sdx2 /mnt
  mount /dev/sdx1 /mnt/boot/efi/
  for d in proc sys run dev dev/pts; do mount --bind /$d /mnt/$d; done
  chroot /mnt
  grub-install /dev/sdx
  update-grub
  for d in dev/pts dev run sys proc; do umount /mnt/$d; done
  umount /mnt/boot/efi
  umount /mnt
  sync
  reboot